ទទួល​បាន​ [២០១៣​-០១​-០៨​] ​សំបុត្រ​មួយ​ច្បាប់​ទទួល​បាន​ពី​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ម្នាក់​ទៀត​

Discussion in 'សក្ខីកម្ម' started by webmaster, Aug 8, 2013.

 1. webmaster Administrator

  Message Count:
  1,826
  Likes Received:
  47
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Female
  Location:
  paris
  សក្ខីកម្ម
  សំបុត្រ​ពី​អ្នក​គាំ​ទ្រ​មួយ​រូប​ទៀត​ ដែល​បង្ហាញ​ពី​មនោ​សញ្ចេតនា​ចំពោះ ​លោក​ពូ​ វាសនា​ បន្ទាប់​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​សកល​អាណត្តិ​ទី៥​[IMG]
  yonn teng likes this.
 2. CVCVCV Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Dear Sea Samut;

  I was very excited to read your letter. Your case is not much different from mine.
  I was much impressive of that great man in 2005 when I was listening to his speech on the independent Khmer radio FM105. First, I've been interested in his Buddhist talk only and later his politcal and democratic talks. I've learnt more from our great man about Buddhist issues and politics as well as democratic problems in our poorest nation, Cambodia.

  I don't know how to find out the better right wording to say THANK to that great man in return to his great sacrifices and constant efforts to help our nation. Obviously, I can see that his sharp mission is not so simple but it has put him at high risks to his personal life while there are many Khmer people could not see his real heart to help them or our fragile nation.

  Well, although I don't have time to work directly and closely with LDP and members but I've often taken my busy time to promote his excellent concepts and ideas to Khmer people at work.

  Regarding the last election, I am not so much surprised or dissappointed with our result that we LDP have no eligilbe votes to get a seat at the parliament. I've voted for LDP two times and I can say that I will always vote for LDP provided that LDP keeps its right policies and is present in the next elections.

  Let's struggle against those people who are destroying our poor nation. Luckily, we still have a great politician whose vision/concept and talks are totally different from other Khmer common politicians. It is my big fault if I don't support a long-run mission of our great politician. He is an LDP leader.

  Best regards
  From CV
  yonn teng likes this.
 3. Sothy Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Really touch my heart!!!
  yonn teng likes this.
 4. Sothy Guest

  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Brother,

  I am appreciated with our LDP family daily work. Your voice, your commitment mostly make me on the brink of tears!

  To our great man, Bro Veasna, even though you don't know me who l am but you are in my heart! I learn many things from you. You are really great!!! I am very very excited with your pure heart and your devotion ! You are working too hard for this pity nation!

  Naturally as we do always, we all keep on our effort to change our country to be a true democracy one!
  Join hands with you all till succeed!

  Regards,
  Sothy
  yonn teng likes this.
 5. yonn teng New Member

  Message Count:
  1
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Gender:
  Male
  Location:
  United States of America
  To Samut, Sothy, and CVCVCV,
  You guys are 100% correct! I am one of the displaced Khmer refugees living in the US is touched by your inputs and good remarks in regards to the LDP and Mr. Khem Veasna. All of you have the ability to see the goodness of bong Khem Veasna, I called him bong because he's only a few years older than me. I do hope and wish that all Khmers can see his good deeds and big heart soon. A great man only comes once in a few hundred years. Bong Khem Veasna, in my opinion, is the great human being. He is a man of principle and conviction. He's wit, intelligent, and outspoken-- characteristics of a good politician. He is a true Khmer leader. I totally believe that Bong Veasna has the ability to lead any nation to be a respectable one because he has the philosophy, the vision, and the strategies to execute his plan. Besides all these, he's an excellent teacher. All his followers, mostly youths, are smart and capable which is the reflection of his great leadership skills. Bong Veasna and the LDP, I am so humbled and proud of your existing. Keep up the good work. Khmers need you than ever before.

  "You will win because you never think about winning!" by Khem Veasna. I truly believe that. Take care of yourself everyone!
  Respectfully,
  Yonn Teng

ចែក​រំលែក​ទៅ​កាន់​

Diễn đàn laptop, máy tính bảng